Clár LIFE maidir le hAthchóiriú Machair

I mí an Mhárta 2023, tosaíonn tionscadal LIFE maidir le Machair ag píolótú clár íocaíochta rannpháirtíochta feirmeoirí, Clár LIFE maidir le hAthchóiriú Machair, ina mbeidh próiseas rannpháirtíochta le pobail feirmeoireachta sna sprioclimistéir tionscadail le linn thréimhse an tionscadail.

Beidh sceideal bliantúil na n-imeachtaí pleanála agus na gceardlann oiliúna bunaithe ar na nithe seo a leanas sa Chlár LIFE maidir le hAthchóiriú Machair:

  • Rannpháirtíocht – ag obair le chéile chun bainistíocht spriocdhírithe suímh a fhorbairt agus a chur chun feidhme.
  • Malartú eolais – léargas stairiúil a thógáil ar an gcaoi a bhfuil athrú tagtha ar na suíomhanna le himeacht ama agus ar an gcaoi ar féidir leo eolas a chur ar fáil do lucht bainistíochta amach anseo.
  • Gníomhaíochtaí athchóirithe a phleanáil agus a chur chun feidhme – is éard a bheidh i gceist leis sin triail a bhaint as bearta praiticiúla amhail athshíolú ach struchtúir rialachais a bhunú le haghaidh coimíneachtaí chun leibhéil stocála atá oiriúnach do gach suíomh a rialú.
  • Cuideoidh forbairt acmhainní i ndáil le bainistiú suíomhanna – foghlaim trí ghníomhú idir foireann an tionscadail agus feirmeoirí chun bonn eolais a chur faoi dhea-chleachtas le haghaidh athchóiriú agus bainistiú cósta ar fud na ngníomhaireachtaí.
  • Cleachtais feirmeoireachta inbhuanaithe a shainaithint a bheidh le hionchorprú sa chéad timthriall eile de CBT – ag nascadh le comhairleoirí feirme agus le foirne Thionscadal Comhair ACRES, is féidir linn a áirithiú go ndíreofar na bearta agra-chomhshaoil iomchuí ar láithreáin chósta sa chéad timthriall eile de CBT (i ndiaidh 2028)

Cuireann comhairleoirí feirme príomhlíonra tacaíochta ar fáil d’fheirmeoirí agus forbrófar sraith ceardlann oiliúna do chomhairleoirí feirme le cúnamh ónár gcomhpháirtithe tionscadail Teagasc agus déanfar iad a phíolótú ar fud an líonra comhairleoirí feirme níos leithne.

Tá na Téarmaí agus Coinníollacha tugtha chun críche. Déan teagmháil linn má tá suim agat clárú le haghaidh ceann dár spriocréimsí tionscadail: info@lifeonmachair.ie

Toisc go bhfuil an clár píolótach beimid ag roinnt eolais agus eispéiris trínár nuachtlitreacha agus nuashonruithe rialta. Cláraigh lenár nuachtlitir nó lean muid ar na meáin shóisialta chun ár ndul chun cinn a leanúint.

Bláthanna na Mhachaire
Bláthanna na Mhachaire