Cuspóirí agus Torthaí an Tionscadail

Is iad cuspóirí foriomlána thionscadal LIFE maidir le Machair ná feabhas a chur ar stádas caomhantais fhéarthailte Machair agus ghnáthóga dumhcha seasta na hÉireann agus ar na dálaí éiceolaíocha d’lapaire phórúcháin agus do phailneoirí laistigh de shuíomhanna an tionscadail. Beidh an tionscadal ar siúl ar feadh sé bliana, ó 2022 go 2028.

Déanfar gníomhaíochtaí sonracha a bhaineann le feirmeoireacht agus bainistiú talún a chomhtháthú tríd an gclár LIFE maidir le hAthchóiriú Machair agus áireofar orthu sin:

  • Oibriú le feirmeoirí agus úinéirí talún chun comhaontuithe bainistíochta talmhaíochta a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm ar shuíomhanna tionscadail. Déanfaidh na comhaontuithe sin feirmeoirí a dhreasú agus luach saothair a thabhairt dóibh as cáilíocht na ngnáthóg a fheabhsú agus, ag an am céanna, tabharfaidh siad tacaíocht ríthábhachtach d’lapaire phórúcháin agus do phailneoirí san fhadtéarma.
  • Deiseanna agus tacaíocht a chur ar fáil d’fheirmeoirí agus do phobail áitiúla chun páirt a ghlacadh i bhforbairt acmhainní agus i gcomhroinnt eolais maidir le bainistiú inbhuanaithe suíomhanna Machair.
  • Idirghabhálacha caomhnaithe atá sonrach don suíomh (e.g. athfhásrú, rialú creachadóra) a fhorbairt agus a chur chun feidhme chun aghaidh a thabhairt ar bhagairtí géara ar na gnáthóga agus ar na speicis a bhfuiltear ag díriú orthu.

Agus muid ag obair le feirmeoirí agus le húinéirí talún, oibreoimid freisin le hÚdaráis Áitiúla, le pobail áitiúla agus le soláthraithe turasóireachta le gníomhartha sonracha a bhaineann leis an méid seo a leanas:

  • Ceardlanna pobail a chomhordú i limistéir spriocthionscadail chun iniúchadh a dhéanamh ar úsáid inbhuanaithe na suíomhanna Machair don turasóireacht agus don chaitheamh aimsire. Beidh sé mar aidhm ag na ceardlanna seo feasacht a mhúscailt agus cabhrú le réitigh a leathnú amach chun tionchair dhiúltacha úsáideoirí áineasa ar cheantair a úsáidtear go dian a laghdú trí shamhail turasóireachta inbhuanaithe a fhorbairt do shuíomhanna Machair.
  • Tacaíocht do thionscnaimh áitiúla pobail a forbraíodh le linn na gceardlann trí dheontais bheaga (maoiniú síl) a chur ar fáil do thionscnaimh turasóireachta atá neamhdhíobhálach don chomhshaol.
  • Clár bunscoileanna a fhorbairt agus a chomhordú i spriocréimsí tionscadail chun feasacht a ardú maidir le gnáthóga agus speicis chórais Machair, agus conas aire a thabhairt dóibh.

Ar an mbealach seo, bainfidh an tionscadal leas as cur chuige bainistíochta comhtháite a oibreoidh chun feasacht a ardú faoi chórais Machair in Éirinn, agus chun treoir chuí a fhorbairt dóibh. Beidh sé sin mar bhonn agus mar thaca ag creat do bheartais bhainistíochta eolasacha (feirmeoireacht agus turasóireacht) do shuíomhanna Machair tar éis LIFE maidir le Machair, agus ag an am céanna treoir theicniúil a fhorbairt le haghaidh gníomhaíochtaí nithiúla caomhnaithe laistigh de líonra de shuíomhanna Machair agus lapairí Natura 2000.

Bóthar tríd an Mhachair
Bóthar tríd an Mhachair

BAINISTÍOCHT
TALÚN
& ÉICEACHÓRAIS

Ag obair le dinimic
an chórais Machair

Gníomhaíochtaí deonacha
bainistíochta talún

Athbhreithniú ar an gcóras féaraigh

Fál cnó capaill

Bainistíocht scrobarnaí

Rialú speiceas ionracha

Faireachán & meastóireacht
ar éiceachórais

FORBAIRT
ACMHAINNÍ

LIFE ar Chlár
Athchóirithe
Mhachaire

Grúpaí malartaithe
eolais

Suirbhé agus measúnuithe
suímh

Ceardlanna
pobail

Líonrú

Oiliúint

OIDEACHAS &
FEASACHT

Gníomhaíochtaí
cumarsáide &
scaipthe

Clár na Scoileanna

Ceardlanna & imeachtaí
áitiúla & réigiúnacha

Monatóireacht agus
meastóireacht
shocheacnamaíoch

Imeachtaí for-rochtana

LIFE ar Chlár

BAINISTÍOCHT, COMHORDÚ
AGUS RIALACHAS AR THIONSCADAL

LIFE ar Chlár